VCM_022023_LR

INVENTORY MANAGEMENT

d van voorraad leidt tot t van voorraadbeleid

Risico vangrotere voorraden De toeleveringsproblemen van materialen, com ponenten en grondstoffen zorgen ervoor dat de voorraadniveaus stijgen. Als bedrijf sla je meer voorraad in omdat je de continuïteit wilt blijven waarborgen. “Ondernemingen zullen zich willen indekken om beter bestand te zijn tegen schok ken en onzekerheden. Want als er bottlenecks in de voorraden optreden, is dat nefast voor de klant en het financiële resultaat”, weet de pro fessor. “Die grotere voorraden vormen echter een ernstig risico voor de volledige supply chain. Niet alleen voor de eigen operaties die minder ‘lean’ verlopen, maar ook voor de klant. Wie met grote buffers werkt, zal merken dat dat de door stroming naar de markt eerder kan vertragen. De boodschap luidt dat je snel moet kunnen anticiperen op de orders en wijzigende verwach tingen van de klant. Je moet in een optimale operationele planning zitten. Je moet een zekere flexibiliteit aannemen en batchgroottes kunnen aanpassen omoptimaal aan de vraag van de klant te beantwoorden.” De vraag juist inschatten wordt volgens professor Van Lindt nog belangrijker. “Er is de klassieke aan pak van de forecastingmodellen die is gebaseerd op historische data. Die combineren we met een meer kwalitatieve methode waarbij je ook reke ning houdt met de verwachtingen van de sales verantwoordelijke. Het is dus een samenspel van forecastingmodellen met de kennis van experts. Samenspel van forecasting- modellen

een classificatie voorzien en dus meer productie gericht, meer gesegmenteerd werken bij de risi coanalyse. Stel dat je bedrijf concurrentie onder vindt van e-commerce, dan weet je dat klanten belang hechten aan een korte toeleveringstijd van de producten. Kun je dan je engagement tegenover hen niet nakomen, dan creëer je een groter risico. Dat zal ertoe leiden dat je jouw voorraden moet opdrijven.” Daarom adviseert de professor bedrijven regelmatig hun voor raadbeleid te analyseren. “Je voorraadbeleid moet dynamisch zijn”, zegt hij. Prof. Van Lindt: “Als je kijkt naar je porfolio en naar de tijd die je spendeert aan de optimalise ring van je voorraden, dan ben je zeker dat je het gros van je tijd besteedt aan datgene waarmee je de grootste ‘leverage’ kunt behalen. Door een relatief beperkt aantal producten te optimalise ren, kun je al heel wat voordelen realiseren. Het Pareto-principe gaat uit van de 80-20-regel. Dat betekent dat je twintig procent van je product portfolio het meest punctueel moet monitoren en optimaliseren. Nu merk ik dat de meeste bedrijven hun tijd uniform over hun volledige productportfolio verdelen. Heb je een portfolio met tienduizend SKU’s, dan wordt optimaliseren onbegonnen werk. Bekijk daarom eerst wat je twintig procent belangrijkste producten zijn in termen van financieel perspectief en markt- en toeleveringsrisico’s. Denk dan hoe je van die pro ducten de voorraad kunt optimaliseren. Dat zal je helpen op relatief korte termijn een hogere leverage te halen.”

Prof. Dirk Van Lindt: “Door de voorraad van een relatief beperkt aantal producten te optimalise ren, kun je al heel wat voordelen realiseren.” Zo kom je tot een voorspelling van demarkt”, ver telt hij. “Jaren is gedacht dat het misschien beter zou zijn ook klanten bij dat voorspellingsproces te betrekken, maar in de praktijk komt dat collabora tief plannen maar beperkt voor. Bepaalde onder nemingen hebben het wel al met succes kunnen toepassen en de voorraden daardoor drastisch laten dalen. Nu er serieuze verstoringen optreden door crisissen, zoals een tekort aan materialen of transportproblemen, moet je voorzichtiger te werk gaan. Want hoe betrouwbaar zijn die voor spellingsmodellen nog? Maak ze daarom niet te complex en zorg ervoor dat ze voldoende trans-

13

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - F E B R U A R I 2 0 2 3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online