VCM_022023_LR

INVENTORY MANAGEMENT

geautomatiseerde magazijnen en het onder steunen van operaties. Door bijkomende pro gressie te boeken, zullen bedrijven de gevoe ligheid voor uitval en bottlenecks beter kunnen omzeilen. Vanuit financieel oogpunt blijft het belangrijk om de voorraadbuffers stroomopwaarts binnen de supply chain te verplaatsen. Zij zullen een bedrijf wapenen tegen verstoringen zonder zwaar te wegen op het financiële resultaat.” Vaak gooien interne verstoringen roet in het eten. Die verstoringen treden vooral op bij kleine orders. “Je volledige supply chain flexibel inzetten op kleine orders kan grote implicaties hebben”, geeft de professor aan. “Als je naar het financiële belang kijkt, dan speelt niet alleen de waarde van het product een rol, maar ook je volume. De flexibiliteit die je in je productiesysteem hebt, is niet optimaal om daarop een antwoord te kunnen bieden. En dat terwijl salesafdelingen graag zulke kleine orders afsluiten. Naast een doorgedreven automatisering vraagt dat ook om optimali sering van je voorraadbeleid om te vermijden dat de voorraden sterk toenemen en resulte ren in de nadelen van het profit leverage-ef fect.” Evenwicht in de keten Als we professor Van Lindt vragen wat de belangrijkste trend is, dan kijkt hij vooral naar de distributeurs. “In de supply chain hebben distributeurs veel macht ten opzichte van de producenten. Denk maar aan de prijzencon flicten die de voorbije jaren in de media zijn gekomen”, zegt hij. “Nu zie je een verande ring optreden en komt alles meer in balans. De huidige toeleveringsrisico’s en de evolutie van de grondstoffen- en energieprijzen ver sterken de positie van de productiebedrijven. Het belang van een snelle en betrouwbare toelevering van de producent naar de distri buteur neemt toe. Daarenboven wil de distri buteur vanuit financieel oogpunt niet dat de omloopsnelheid van de voorraden gaat ver tragen. Zodoende worden de distributeurs meer afhankelijk van de producenten.” GD / KD

Volgens prof. Dirk Van Lindt is voorraadbeleid gerelateerd met verschillende elementen in de supply chain: de snelheid en betrouwbaarheid van toeleveringen, de klantentevredenheid en -service en het financiële luik.

parant zijn. Je doet er ook goed aan geregeld de praktijk van de voorspellingsmodellen te evalue ren door de foutmarges te controleren en uit de zoeken wat de belangrijkste redenen van afwij kingen zijn. Vervolgens houd je de vinger aan de pols.” Partnerships en vertrouwen Professor Dirk Van Lindt geeft ook aan dat part nerships niet altijd een succes zijn. “Er zijn praktij ken die goed werken, vooral die waarin je je pro ductportfolio voor een stukje uitbreidt met meer occasionele SKU’s, bijvoorbeeld in de context van promotieacties”, geeft hij toe. “Er bestaan goede cases waarbij de leverancier eenmonitoring heeft van de inventaris van de klant om te zien hoe hij de toelevering kan verzekeren in functie van afge sproken SLA’s. Maar bij de uitrol van die aanpak is een vertrouwensrelatie essentieel en daarom wordt ze toch vaak niet massaal toegepast.” Volgens de professor is er recent een omgekeerde beweging merkbaar waarbij bedrijven minder gaan outsourcen en weer meer gaan insourcen, de verticale integratie in de supply chain. “Op een bepaald managementniveau komen ze op bepaalde geplande projecten terug. Wellicht speelt de huidige onzekerheid in de markt daarbij ook een rol. Ze zijn geruster als ze alles in eigen handen hebben.” Automatisering en digitalisering Voorraadbeheer verloopt almaar minder manu eel, de digitalisering is er al vrij ver doorgevoerd.

“De voorraadmodellen zelf zijn in de meeste bedrijven semi-geautomatiseerd”, weet pro fessor Van Lindt. “Ze verlopen op basis van bepaalde kernwaarden. Het aanvullen, bijvoor beeld, gebeurt voor een stuk automatisch, aan gestuurd door ERP-software. Er worden zeker stappen gezet naar volledig geautomatiseerde systemen, maar bij de meeste bedrijven blijven manuele verrichtingen bestaan, bijvoorbeeld het opstellen van permanente inventarissen. De volledige orderflow en het signaleren vanuit de beschikbare voorraad zijn danmeestal wel geau tomatiseerd.” Regelmatig problemen detecteren Om je voorraadbeheer te evalueren, moet je op regelmatige basis probleemdetecties uitvoeren. Dat doe je bijvoorbeeld om te zien welke ver kooporders je niet tijdig hebt kunnen uitleveren. Het komt erop aan die gegevens op korte tijd in een dashboard te krijgen. Prof. Van Lindt: “Voor de continue evaluatie van je voorraden moet je op periodieke basis je volle dige voorraadbeleid reviewen. Dat doe je mini maal jaarlijks, kwestie van te weten waar de bot tlenecks zitten, waar je tekorten zich situeren en waar je grootste slapend kapitaal zich bevindt. Daarnaast moet je je afvragen waarom je die grote voorraden hebt en of er een mogelijkheid bestaat om dat efficiënter aan te pakken. De komende jaren zullen bedrijven op het vlak van magazijnbeheer grote stappen zetten richting verdere digitalisering. Gedreven door de groei in e-commerce is er al veel progressie gemaakt in

14

W W W . V A L U E C H A I N . B E

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online