VCM2023_10 LR

VISIE

een productielijn bouwt om te analyseren hoe de performantie zal zijn”, illustreert ze. “Een typisch voorbeeld van een toepas sing waarbij de fysieke versie er eerst was, is Google Maps.” Daarnaast moet je bepalen of je digitale tweelingen wilt die afhankelijk of onafhankelijk van elkaar zijn. Als je bijvoorbeeld een klimaatmodel van de aarde maakt, zullen de tweelingen onafhankelijk van elkaar zijn. De digitale tweeling dient dan in de eerste plaats om beter te begrijpen hoe het klimaat zal evolueren. Als je daarentegen delen van je fabriek gaat digita liseren om een hogere performantie te verkrijgen, dan is het wellicht de bedoeling beslissingen te nemen op basis van de digitale tweeling. Dan zal er een een-op-een-relatie tussen beide bestaan. Verder is het ook belangrijk uit te maken hoe de data moeten vloeien. De data kunnen ofwel in een richting ofwel in beide richtingen gaan. Ook moet je bepalen in welke mate je wilt synchroniseren: eenmalig, regelmatig of in real time. Prof. A. Vereecke: “Zo hebben we jaren geleden de business game IMex ontwikkeld. Dat spel is gebaseerd op een complexe replica van een echte fabriek. Toen hebben we eenmalig de data van die fabriek gebruikt om de replica te maken en vervolgens zijn beide modellen onafhankelijk van elkaar hun eigen weg uit gegaan. Vandaag zouden beide elkaar niet herkennen. Maar als een bedrijf bijvoorbeeld palletstromen in de supply chain wil monitoren, dan wil het natuurlijk meteen weten wanneer er een probleem optreedt. Dan kies je maar beter voor een oplos sing die (bijna) in real time data kan uitwisselen. In dat geval gaan de data van de fysieke objecten naar de digitale twee ling, maar omgekeerd kan natuurlijk ook. Zodra je een digitale tweeling hebt, kun je daar ook heel creatief mee zijn. Zo staat er in Amsterdam een brug die in de virtuele wereld is ontwor pen en waarvan vervolgens een fysieke 3D-print is gemaakt. De transitie van data van de virtuele naar de echte wereld was dus eenmalig. Maar toen werden er sensoren op de brug geplaatst om bijvoorbeeld de vibraties te meten. De feedback daarvan gaat vervolgens naar het digitale model om potentiële proble men te kunnen detecteren.” Het kan dus heel interessant zijn om te profiteren van een (al dan niet continue) wisselwerking tussen het fysieke en het virtuele model. Prof. A. Vereecke: “Digitale tweelingen kunnen de poort naar nieuwe businessmodellen openen. Doordat Tesla een digitale tweeling van je auto heeft, kan het bedrijf aanpassingen maken in de virtuele versie en die vervolgens naar je fysieke wagen

doorsturen. Andersom: heb je een probleem met je auto, dan kunnen er data vanuit die auto worden opgehaald om simula ties in de digitale versie uit te voeren en zo te zien waar het probleem zit. In feite kopen we zo twee auto’s voor ons geld: een fysieke én een digitale versie.” De data achter de digitale tweeling Wil je een digitale tweeling van een fysieke entiteit, dan heb je uiteraard heel wat data nodig om die te kunnen bouwen. Achter elke digitale tweeling zit dan ook een laag met zeer gedetailleerde gegevens. Niet alleen moet je de nodige data hebben en verzamelen, je hebt ook heel wat expertise en intel ligentie nodig om een en ander correct te kunnen analyseren. Vervolgens moet je je proces en KPI’s visualiseren om dan de masterdatamodellen te bouwen. Prof. A. Vereecke: “De technologie om digitale tweelingen te bouwen is er. Vaak bestaat de grootste uitdaging erin voldoende kwalitatieve data en de mensen en systemen in huis te hebben om die data om te zetten naar een digitaal model. BMW is nu bijvoorbeeld data vanuit al zijn fabrieken aan het verzamelen om uiteindelijk een digitale tweeling van het productienet werk te maken. Die moet de autofabrikant helpen op zoek te gaan naar best practices. Op die manier wordt het mogelijk van andere sites binnen het netwerk te leren.” Samengevat is de ultieme digitale tweeling binnen supply chains een levende replica van een of meerdere fysieke assets. Dat wil zeggen dat die zichzelf constant zal verbete ren op basis van wat er zich in de veranderende fysieke wereld afspeelt. Daarbij kunnen data vanuit meerdere bronnen worden gebruikt. Door op een dynamische manier van de informatie en de context te leren, zal de digitale tweeling continu evolueren. Zo’n tweeling kan worden gebruikt om operationele, tactische en/of strategische beslissingen te nemen. “Er kunnen heel wat redenen zijn om een digitale tweeling te creëren, denk maar aan kostenreducties, hogere visibiliteit in je supply chain, beter gebruik van assets, betere werkom standigheden, een kortere time-to-market, energiereducties, enzovoort”, besluit prof. Ann Vereecke. “Tegelijk vraagt een digitale tweeling de nodige investeringen en veel voorberei dingswerk, denken we maar aan de keuzes die je moet maken op het vlak van karakteristieken en de data die je nodig hebt om je digitale tweeling vorm te geven. Daarom is het belangrijk dat je eerst bekijkt welke toepassingen het meest waardevol zijn in jouw supply chain en wat je er precies mee wilt bereiken.” TC

13

VALUE CHAIN MANAGEMENT - OKTOBER 2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease