VCM_022023_LR

SUPPLY CHAIN PLANNING

de online verkopen door het dak gingen. “Sinds het ontstaan van PharmaMarket zagen we onze online verkopen elk jaar line air groeien, maar in de coronacrisis zijn ze zeker verviervoudigd. We verkochten plots ook artikelen die anders amper de deur uit gingen, zoals yogamatten”, vertelt Geert Van Genechten. Aanvankelijk had ADC zijn handen vol om de situatie logistiek onder controle te krijgen. Op een gegeven moment stelde de orga nisatie evenwel vast dat niet enkel de ver kopen, maar ook de voorraad was ontploft. “Dat legde meteen een zwak punt in onze organisatie bloot, want de voorraad onder controle houden was geen parameter in ons aankoopbeleid”, weet Geer t Van Genech ten. “Uiteraard is het dan logisch dat – als we systematisch een servicelevel van 95% hanteren – onze voorraad bij een sterke groei de pan uit swingt. Als je weet dat we al voor de coronacrisis geen ruimte over hadden, dan hoef ik niet te ver tellen hoe schrijnend het plaatstekor t sindsdien is.” G. Van Genechten: “Met de opmars van e-commerce en de komst van een nieuw modern magazijn, hebben we Xeleos Consulting gevraagd een screening te maken van hoe we het pakket nog beter kunnen gebruiken in de nieuwe context. Xeleos Consulting stelt zelf ook altijd dat de kunst erin bestaat te groeien zonder dat de voorraad recht evenredig meeg roeit. En misschien is het ook helemaal niet nodig dat we voor alle producten een serviceniveau van 95% hanteren. Wat Optimact betref t, zijn we destijds gestar t met wat het meest noodzakelijk was en waar we de grootste winst konden beha len. Maar we besef fen dat we veel meer uit het pakket kunnen halen. Als we een beter zicht krijgen op de rijke functionali teit, kunnen we een volgende fase ingaan en ook onze voorraden onder controle krijgen met de hulp van Optimact.” TC

Dat Optimact in staat is in korte tijd grote volumes te verwerken, heeft ook zijn waarde bewezen tijdens de coronaperiode, toen de online verkopen door het dak gingen.

De massa behapbaar maken Ook bepaalde productgamma’s bestelt ADC systematisch buiten Optimact om. G. Van Genechten: “De veeartsenijproducten gaan bijvoorbeeld niet via het pakket omdat de diversiteit van de producten te groot is. En als wij als logistiek dienstverlener optre den, dan is het uiteraard onze partner die de hoeveelheden bepaalt. Laat ons zeggen dat we tachtig procent van onze producten aan Optimact toevertrouwen.” Samengevat kan ADC de aankoop van het gros van de producten nu stroomlijnen dankzij Optimact. “Zonder de hulp van het pakket hadden we zeker twee extra aanko pers nodig gehad”, meent Geert Van Gen echten. “Nog een voordeel van het pakket is dat het erg rechtlijnig is. Dat heeft zijn waarde intussen ruimschoots bewezen. Zelfs al hebben aankopers identiek dezelfde opleiding gekregen, toch zullen ze altijd hun eigen interpretatie van de feiten hebben.” Nood aan grotere voorraadcon trole Dat Optimact in staat is in korte tijd grote volumes te verwerken, heeft ook zijn waarde bewezen tijdens de coronaperiode, toen

Er zitten ook heel wat methodologieën in het pakket om bijvoorbeeld standaardafwijkin gen te bepalen. Met andere woorden, in de sof tware zit heel wat knowhow verweven.” Als Optimact de voorstellen doet, volgt weliswaar nog een manuele controle, maar doorgaans vinden er geen wijzigingen meer plaats. ADC vertrouwt het pakket intussen immers door en door. “Leveran ciers waar we pas mee zijn gestart, volgen we uiteraard wel op de voet”, aldus Geert Van Genechten. “Normaal gezien houden we een item pas op voorraad als er het voorbije half jaar minstens zes keer vraag naar was. Willen we een item toch eerder op voorraad nemen, dan plaatsen we de bestellingen manueel. Op dat moment hebben we uiteraard ook nog geen histo riek om aan Optimact mee te geven. Ook zeer kleine leveranciers met heel varia bele verkopen verwerken we manueel. Immers, hoe groter de variabiliteit, hoe hoger de foutenmarge en hoe lager de toegevoegde waarde van een pakket als Optimact. Met andere woorden, hoe meer verkopen een leverancier gaat genereren, hoe rijper producten worden voor Opti mact.”

18

W W W . V A L U E C H A I N . B E

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online