VCM_022023_LR

DIGITALE TRANSFORMATIE

ves Edge applicatie. Die maakt de energie consumptie het volledige aandrijfsysteem transparant. Deze app is gebaseerd op arti ficial intelligence en doet de nodige bere keningen zonder dat daar extra sensoren of speciale meetapparaten voor nodig zijn. Zo toont de app hoe efficiënt de drive loopt, hoeveel energie er wordt verbruikt en wat de bedrijfskosten en CO2-voetadruk zijn. Verder maakte Siemens een nieuwe ver sie van zijn webgebaseerde Simatic PCS neo-besturingssysteem bekend. Met de versie 4.0 is Simatic PCS neo nu ook afgestemd op fabrieken en grootscha lige projecten met maximaal 64.000 pro cesobjecten en 56 controllers. En met het automatiseringssysteem Simatic S7-4100 stelt Siemens ook een nieuwe generatie controllers voor de procesindustrie voor. De eerste release zal exclusief voor de Simatic PCS neo beschikbaar zijn. Tot slot presenteerde Siemens op SPS ook het prototype van een private, lokale 5G- infrastructuur. Daarmee zul - len bedrijven binnenkor t hun eigen 5G-netwerk kunnen opzet ten. Zo’n pri - vaat 5G-netwerk kan worden gebruikt om randapparaten, industriële tablets of mobiele robots (AGV’s) in fabrieken aan te sluiten en/of oplossingen voor augmented real ity te gebruiken zonder inter ferentie. R. Brehm: “Vaak wi l je geen publ iek 5G-netwerk , omdat het hier vaak over ver trouwel i jke data gaat . Met onze ful l end-to-end-5G aanbod wi l len we hier een antwoord op bieden. Dat zal bestaan uit al le elementen die je nodig hebt om van wal te steken: de core oplossing, een radio access netwerk met een centrale en gedecentral iseerde eenheid, radi - oeenheid en end devices. De lancering van dit product staat volgend jaar op stapel .” TC Prototype van een lokale 5G-infrastructuur

Het nieuwe private 5G-netwerk van Siemens kan worden gebruikt om randapparaten, industriële tablets of mobiele robots (AGV’s) in fabrieken aan te sluiten en/of oplossingen voor augmented reality te gebrui ken zonder interferentie.”

singen om de performantie en betrouw baarheid van industriële machines op een slimme manier te meten. Dat maakt predic tive maintenance mogelijk, wat onvoorziene storingen vermindert en de productiviteit verhoogt. De functionaliteit van Senseye werd intussen ook in Xcelerator geïnte greerd. OT-wereld opent zich voor IT Het nieuwe Industrial Edge Management Systeem (IEM) V2.0 moet de integratie tus sen IT en OT nog meer bevorderen. Dat systeem is beschikbaar voor het opensour cesysteem Kubernetes, dat binnen IT vaak wordt gebruikt om containerapplicaties te beheren. Op die manier wil Siemens inspe len op het feit dat er steeds meer IT-gebrui kers zijn binnen industriële productieomge vingen. Het nieuwe managementsysteem maakt het eenvoudiger om Industrial Edge te integreren in bestaande Kubernetes-clus ters en om de automatisering op de werk vloer efficiënter te beheren. Op die manier wordt de OT-wereld voor IT-georiënteerde

medewerkers meteen een stuk toegankelij ker.

“Maar voor alle duidelijkheid, doorgaans is het niet voldoende om enkel de fabriek zelf te optimaliseren. Je moet over de gren zen van de fabriek denken. Je moet supply, productie en de klant met elkaar connecteren om de juiste acties te kunnen nemen, als er bij voorbeeld een component niet tijdig kan wor den gerealiseerd”, aldus Rainer Brehm. “Ook om duurzamer te worden, heb je andere par tijen nodig. De versmelting van IT en OT alleen volstaat dus niet. Met SiGreen lanceerden we daarom een webgebaseerde app, die gratis toe gankelijk is en waarmee je de carbon footprint van producten op een confidentiële en trans parante manier kunt berekenen. Op die manier krijg je een goede basis, van waaruit je initiatie venmet partners in je keten kan starten.” Innovatieve aandrijftechnologie stimuleert duurzame productie Daarnaast presenteerde Siemens een nieuwe functie binnen zijn Analyze MyDri

48

W W W . V A L U E C H A I N . B E

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online