VCM_022023_LR

DIGITALE TRANSFORMATIE

oog op performante productie ontwikkelingen voor maakomgevingen voor

moment besloten om in onze fabrieken te produceren op basis van de grondstof fen die nog beschikbaar waren. Sommige producten hebben we binnen de 48 uur een ontwerp gegeven. Als een bepaald component ontbrak, keken we of aanver wante componenten een oplossing kon den bieden. En met behulp van een digi tale tweeling – die parallel met het reële systeem draait – zijn we toen overgestapt naar nieuwe, evenwaardig producten. Veel bedrijven staan nu voor gelijkaardige uit dagingen. Die kun je nooit goed tackelen als je IT en OT niet goed met elkaar hebt gematcht.” Aan de ontwikkeling van Xcelerator ging trouwens een hele weg vooraf. “Met onze oplossing Totally Integrated Automation (TIA) zijn we 25 geleden al gestart met de integratie van de OT- en IT-wereld. Nog steeds vormt die de basis voor verdere ontwikkelingen. Maar met Siemens Xce lerator willen we – zoals de naam al doet vermoeden – die integratie binnen bedrij ven nog versnellen. Door IT en OT vlot met elkaar te verbinden, worden industriële processen opener, f lexibeler en duurza mer”, aldus Rainer Brehm. “Het belang van duurzaamheid bijvoorbeeld mag je niet onderschatten. Tien jaar geleden was dat nog een ‘nice to have’. Maar vandaag ver lies je je bestaansrecht als je je producten niet op een duurzame manier kunt ont wikkelen en produceren. In de toekomst zullen de uitdagingen er niet minder op

worden. Bedrijven zullen zich steeds meer moeten afvragen hoe je componenten kan hergebruiken.” Verder zal er ook steeds meer ‘local-for local’ worden geproduceerd, wat ketens steeds vaker zal ontkoppelen, met alle uit dagingen van dien. En dan is er natuurlijk nog de schaarste aan arbeidskrachten, wat bedrijven drijft naar een nog meer efficiënte en geautomatiseerde productie. Door IT en OT te combineren via een platform als Sie mens Xcelerator is het mogelijk om flexibe ler op die snelle evoluties in te spelen. R. Brehm: “De essentie is dat je een conti nue en transparante doorstroming van data garandeert, door data op de shopfloor te verzamelen en naar de juiste locaties te transfereren. Die convergentie tussen IT en OT heb je ook nodig als je nieuwe IT-tech nologieën wil toepassen aan de kant van de OT. In de toekomst zal je steeds meer con tinue verbetering moeten inbedden. Daar voor heb je goed getrainde AI-algoritmes nodig, die het systeem constant bijsturen waar nodig. Maar toegegeven, de omscha keling naar zo’n meer autonome, zichzelf continu verbeterende productie is een grote uitdaging, die tijd zal vragen.” In dat kader past trouwens ook de recente overname van Senseye door Siemens. Senseye is gespecialiseerd in predictive maintenance en asset intelligence voor industriële ondernemingen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van AI-gedreven oplos

het laatste jaar speelden de vertragingen in de keten ons parten. Maar dankzij de verregaande integratie tussen IT en OT binnen onze eigen productieomgeving, kunnen we daar op een meer veerkrach tige manier mee omgaan”, vertelt Rainer Brehm. “Zo hebben we op een bepaald Rainer Brehm, CEO Factory Automation bij Sie mens AG: “Met de gebeurtenissen van de voorbije jaren, spelen zich achter menige bedrijfsmuur spannende thrillers af. Ook in onze fabrieken. Ze ker het laatste jaar was ook voor ons heel intens, met alle vertragingen in de keten. Maar dankzij verregaande integratie tussen IT en OT die we binnen onze eigen productieomgeving toepas sen, kunnen we daar op een meer veerkrachtige manier mee omgaan.”

47

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - F E B R U A R I 2 0 2 3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online