VCM2023_10 LR

DIGITALE TRANSFORMATIE

Technologische innovaties en duurzaamheid gaan hand in hand AI, IoT, AR en VR als tools voor meer duurzame supply chains Nieuwe technologieën moeten bedrijven niet enkel helpen hun efficiëntie te verhogen en kosten te vermin deren, ook de ecologische voetafdruk verkleinen staat tegenwoordig hoog op de agenda. Op dat vlak kunnen ook digitale technologieën als artificiële intelligentie (AI) en Internet of Things (IoT) hun steentje bijdragen. Steeds meer ondernemingen beseffen dat en zetten in hun digitale transformatietraject ook hun duurzaam heidsdoelstellingen kracht bij.

Tegenwoordig genereren ondernemingen een massa data die ze kunnen verzamelen, tracken en analyseren. In lijn daarmee kunnen ze technologieën zoals AI en AR/VR (augmented reality/ virtual reality) implementeren met het oog op beter product ontwerp, geoptimaliseerde productieplanning en logistiek, predictief onderhoud, efficiëntere kwaliteits- en procescontro les, een hogere energie-efficiëntie en minder verspilling in hun operaties. Zo kunnen we gesofisticeerde sensoren en computervisie met elkaar combineren om vervolgens met behulp van AI uiteenlo pende informatie te capteren en te verwerken. Op die manier kunnen enorme hoeveelheden informatie worden geanaly seerd, veel sneller dan mensen dat zouden kunnen. Verrijken we de data met machine learning en natural language proces sing (NLP), dan kan dat tot nog betere resultaten leiden. Intussen realiseren al heel wat bedrijven zich dat AI en IoT binnen de digitale transformatiestrategie een grotere efficiën tie en lagere kosten met zich meebrengen. Tegelijk brengen veel van die toepassingen logischerwijs ook ecologische

voordelen met zich mee. We kunnen dan ook gerust stellen dat AI goed op weg is om zich onmisbaar te maken in duurzame productieomgevingen. De rol van AR en VR op het vlak van duurzaamheid Augmented reality (AR) en virtual reality (VR) kunnen de duur zame missie van bedrijven nog meer kracht bijzetten. Voor alle duidelijkheid: er is wel degelijk een verschil tussen beide begrippen. Augmented reality verwijst naar de technologie die virtuele elementen aan de echte wereld toevoegt. Dat kan in de vorm van tekst, beelden, 3D-modellen of animatie. Die virtuele elementen worden doorgaans weergegeven op een smartp hone of speciale AR-brillen. AR kunnen we voor uiteenlopende doeleinden inzetten, bijvoorbeeld design & engineering, navi gatie, training of marketing. Virtual reality daarentegen refereert aan de technologie die een virtuele wereld creëert die medewerkers aan de hand van een VR-bril kunnen betreden. In een VR-omgeving kan de gebruiker met de virtuele wereld interageren en zich er soms ook fysiek in verplaatsen. Ook VR kunnen we voor diverse

18

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease