VCM2023_10 LR

WAREHOUSE CONCEPTEN

geschikt is. Die oplossing neemt dan de rol op van wat we bij Gartner een ‘multi-agent orchestration platform’ noemen. Die laag zorgt voor de integratie met robots en hun platfor men, mensen en andere systemen en voor de onderlinge communicatie. Dat kan via een ‘bibliotheek’ van connectoren die toelaten makkelijk extra connectoren toe te voegen. Tot het takenpakket van zo’n tussenlaag hoort het toewijzen van orders, de coördinatie en de prioritisering.” Gelukkig zijn er vandaag steeds meer partijen die oplossingen ontwikkelen die de functie van orkestratieplatform kunnen invullen. Zo bekijken niet enkel de aanbieders van robotplatfor men zelf, maar ook verschillende WMS-leveranciers hoe ze zo’n tussenlaag het best kunnen vormgeven. “Veel van die syste men zijn nog vrij pril, maar er beweegt in elk geval vrij veel in de markt op dat vlak”, weet Dwight Klappich. “We zien ook een grijze zone ontstaan binnen het aanbod van leveranciers. Zo kan er zeker een overlap zijn tussen zo’n orkestratieplat form en een warehouse execution system (WES). Dan is het natuurlijk zaak de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te stellen.” Analyze Intralogistics Workflows to Identify Best Use Cases

Slimme intralogistieke robots kunnen zich aanpassen aan de omgeving waarin ze opereren. Dankzij de data die ze continu verzamelen, worden ze ook steeds slim mer en dus beter.

Communicatie tussen heterogene vloten Dat alles wijst erop dat de meerderheid van de middelgrote en grote bedrijven de komende jaren een vloot van robots zullen uitbouwen. Uiteraard zullen die robots verschillende taken op zich nemen en wellicht zullen ze ook van diverse leveran ciers afkomstig zijn. De uitdaging zal er dan ook in bestaan die verschillende types robots binnen de vier muren van de site te laten samenwerken, al is dat inherent aan waar een intralogis tieke slimme robot voor staat. Dat blijkt ook uit de definitie van Gartner: “een groep slimme robots die binnen de vier muren van een site taken uitvoeren en orkestreren. Die robots kunnen zowel mobiel als stationair zijn en kunnen zowel met andere robots als met mensen samenwerken.” Als die orkestratie tussen een WMS en het fleet management systeem van een bepaald type robot moet gebeuren, dan kan dat op een vrij eenvoudige manier met een API. Via die weg kan dan vlot informatie worden uitgewisseld. Lastiger wordt het als er niet enkel met het WMS moet worden gecommuniceerd, maar wanneer verschillende fleet management systemen onderling met elkaar moeten praten. Het is ook mogelijk dat de robots moeten communiceren met conveyors, liften of andere cyberfysieke systemen. D. Klappich : “Sommige leveranciers beweren wel dat ze een universeel fleet management systeem of platform hebben waar elke andere (robot)leverancier op kan inhaken, maar daar heb ik toch mijn bedenkingen bij. Wij denken dat een aparte tussenlaag tussen het WMS, WES of MES enerzijds en die robot- of andere logistieke systemen anderzijds hiervoor veel meer

Receiving

• Basic Transport AMR • Conveyor Alternative • Autonomous Lift Truck Putaway

Sorting, Packing, Shipping

• Truck Unloading • Depalletizing

• Sortation Robots • Automated Put-Walls • Packing Robots • Palatizing • Truck Loading

1

2

3

4

5

Replenishment & Inventory Mgmt.

Picking

• Transport • Cycle Counting

• Collaborative Picking • Goods to Person • Robotic Picking

• Autonomous Lift Trucks • Conveyor Replacement

25 © 2023 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

Figuur 2 Analyse van de intralogistieke workflow om use cases te identificeren

Tot slot geeft Dwight Klappich nog advies mee voor bedrij ven die met (meer) robots aan de slag willen. “Begin sowieso met een analyse van je workflows”, zegt hij. “Besef dat er niet één robotleverancier of -platform is waarmee je alle mogelijke toepassingen aankunt (zie ook figuur 2). Als je die workflows eenmaal in beeld hebt, stel dan prioriteiten: waar zitten je groot ste pijnpunten en voor welke pijnpunten denk je dat robots soelaas kunnen bieden? Pik daar dan een of twee domeinen uit die je eerst wil aanpakken. Tegelijk is het raadzaam al een stra tegie uit te stippelen voor de orkestratie van je systemen. Want het is die orkestratie die uiteindelijk een vlotte samenwerking tussen al je robots, systemen en mensen zal maken of kraken.” TC

46

WWW.VALUECHAIN.BE

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease